Wykaz obowiązujących ulg

Osoby uprawnione, wymagane dokumenty

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności
50%
Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Miesięczny
Emeryci, którzy ukończyli: 60 lat (mężczyźni) i 65 lat (kobiety)
50%
Legitymacja ZUS / KRUS oraz dowód osobisty
Miesięczny
Studenci
50%
Legitymacja studencka
Miesięczny
Dzieci i młodzież szkolna
50%
Legitymacja szkolna
Miesięczny
Dzieci od 4 do 7 lat
30%
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Jednorazowy
Dzieci I młodzież szkolna
30%
Legitymacja szkolna
Jednorazowy
Osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności
30%
Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Jednorazowy
Emeryci, którzy ukończyli: 60 lat (mężczyźni) i 65 lat (kobiety)
30%
Legitymacja ZUS / KRUS oraz dowód osobisty
Jednorazowy
Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (ulga ustawowa)
50%
Legitymacja słuchacza kolegium
Jednorazowy
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazu i chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa
50%
Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta - rencisty
Jednorazowy
Studenci (ulga ustawowa)
50%
Legitymacja studencka
Jednorazowy
Kombatanci i osoby represjonowane (ulga ustawowa)
50%
Legitymacja lub zaświadczenie potwierdzjące posiadanie tych uprawnień i dowód osobisty
Jednorazowy
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych wraz z opiekunem w czasie podróży
50%
Uczeń - ważna legitymacja wydana wg wzoru określonego przez ministra do spraw oświaty i wychowania, opiekun - na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki edukacyjnej
Jednorazowy
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych (ulga ustawowa)
100%
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Jednorazowy
Inwalida wojenny i wojskowy, przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I grupy inwalidztwa (ulga ustawowa)
100%
Książeczka inwalidy lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej, osoba towarzysząca wskazana przez osobę uprawnioną
Jednorazowy
Posłowie I senatorowie (ulga ustawowa)
100%
Legitymacja posła lub senatora
Jednorazowy
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącąw czasie podróży
100%
Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty, osoba towarzysząca wskazana przez osobę niepełnosprawną
Jednorazowy
Dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem I niepełnosprawne oraz ich opiekunowie w czasie podróży
100%
Orzeczenie wydane przez uprawniony organ, dokument stwierdzajacy tożsamość, opiekun wskazany przez osobę niepelnosprawną
Jednorazowy
Ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności I ich przewodnicyw czasie podróży
100%
Orzeczenie wydane przez uprawniony organ lub legitymacja polskiego związku niewidomych, opiekun wskazany przez ociemniałego
Jednorazowy
Osoby po 70 roku życia
100%
Dowód osobisty
Jednorazowy
Dzieci do lat 4-ch
100%
Dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Jednorazowy
Nie znaleziono wybranej ulgi
Pasażer korzystający z ulgi pobiera od kierowcy bilet bezpłaty

Zakup biletu online

Z aplikacją Skycash kupujesz bilety gdzie i kiedy chcesz. Teraz w MZK Gorlice również masz taką możliwość!

Wybierasz liczbę oraz rodzaj biletów
Kupujesz bilet przed wejściem do pojazdu
Bilet jest skasowany i nosisz go w swoim smartfonie
Odwiedź stronę