Przepisy porządkowe

Załącznik do uchwały Nr 463/XXXVI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Gorlice i Gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu oraz nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
 2. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:
  1. organizator - Miasto Gorlice;
  2. operator - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresiepublicznego transportu zbiorowego;
  3. MZK - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach;
  4. bilet - dokument przewozu występujący w następujących formach:
   1. jednorazowy bilet papierowy z nadrukiem MZK Sp. z o.o.,
   2. jednorazowy bilet elektroniczny SkyCash,
   3. karta elektroniczna zbliżeniowa, bedąca nośnikiem biletów elektronicznych:
    1. na okaziciela,
    2. miesięcznych,
    3. sieciowych na wszyskie linie;
  5. rejestracja przejazdu (kasowanie biletu elektronicznego) to operacja zbliżenia karty do czytnika znajdującego się w pojeździe;
  6. opiekun - jedna osoba pełnoletnia;
  7. przewodnik - osoba, która ukończyła 13 lat lub pies przewodnik.
 3. Operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie z środków transportowych.
 4. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę operatora.
 5. Operator jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach.
 6. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się wyłącznie na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy.
 7. Operator jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości na dworcach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty obowiązujący cennik opłat lub taryfę, a ponadto w każdym środku transportu zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu wyciąg z cennika opłat lub taryfy, który powinien zawierać także ceny biletów ulgowych.
 8. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać Operator lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 9. Operator jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informacje o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informacje z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez operatora.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki pasażera oraz operatora

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszczona poprzez zakup odpowiedniego biletu lub spełnienie ustalonych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportu.
 3. Pasażer zobowiązany jest po wejściu do autobusu zakupić bilet u kierowcy lub w aplikacji mobilnej SkyCash i zachować go na czas trwania podróży, lub zarejestrować przejazd przy użyciu biletu elektronicznego.
 4. Jeżeli pasażer po wejściu do autobusu nie zdążył zakupić biletu u kierowcy ma obowiązek niezwłocznie zgłosić chęć zakupu biletu.
 5. Pasażer z chwilą wejścia do autobusu zawiera umowę na przewóz. Operator zobowiązany jest wykonać usługę, czyli przewóz pasażera, a pasażer zobowiązany jest dokonać opłaty za usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz obowiązujących przepisów taryfowych.
 7. Pasażerowie:
  1. mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego drzwiami przeznaczonymi do tego celu, odpowiednio oznakowanymi przez przewoźnika (wejście, wyjście),
  2. zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy,
  3. w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i przy wysiadaniu powinni stosować się do zamieszczonych przez operatora informacji o charakterze porządkowym,
  4. nie powinni zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem, aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu,
  5. powinni sygnalizować kierującemu pojezdem zamiar wysiadania na kolejnym przystanku.
 8. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone dla osoby „niepełnosprawnej" lub dla osoby z „dzieckiem na ręku" jeśli nie ma ku temu uprawnień, zobowiązany jest zwolnić je, w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 9. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.
 10. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
 11. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone do rzeczy znalezionych znajdujące się na dyspozytorni operatora.
 12. Naruszenie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu winno zostać zgłoszone przez współpasażerów kierującemu pojazdem.
 13. Zabrania się pasażerom:
  1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
  2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
  3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
  4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
  5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
  6. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników bez słuchawek lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
  8. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania innych substancji niedozwolonych w pojeździe,
  9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
  10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,
  11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
  12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
 14. Kierujący pojazdem:
  1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, zobowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcia miejsca w pojeździe,
  2. zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy,
  3. ma prawo sprawdzić ważność biletu i uprawnienia pasażera,
  4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,
  5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,
  6. nie może w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.
 15. Pracownicy nadzoru ruchu mają prawo odmówić wejścia do pojazdu oraz kontynuacji przejazdu osobom naruszającym przepisy.
 16. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu, w związku na nieprzestrzeganie przepisów nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 17. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.
 18. Operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer winien zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody.

Rozdział 3

Przewóz zwierząt i bagażu podręcznego

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta domowe oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pojedyncze przedmioty stanowiące bagaż podręczny i nieprzekraczające wymiarów 80x40x30 cm oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm lub długości poniżej 120 cm, a także małe zwierzęta domowe przewożone w sposób zabezpieczony przed wyrządzeniem szkody (np. psy, koty, ptaki, umieszczone w klatkach trzymane na kolanach) oraz wózki dziecięce nie podlegają opłacie.
 3. Rowery mogą być przewożone w autobusach wyposażonych w uchwyty do przewozu rowerów odpowiednio oznaczonych. Pasażer ma obowiązek zabezpieczyć rower w uchwycie w sposób uniemożliwiający się jego przemieszczenie podczas przewozu.
 4. Za przewóz bagażu przekraczającego jeden z wymiarów 80x40x30 cm, nart i deski snowboardowej w pokrowcu, sanek oraz psa trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec obowiązuje opłata jak za bilet jednorazowy normalny przewidziany w cenniku.
 5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.
 7. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np: pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt domowych.
 8. W pojazdach nie wolno przewozić:
  1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
  2. rowerów w autobusach niewyposażonych w uchwyty do przewozu rowerów,
  3. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  4. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w tym psów bez kagańca.
 9. W przypadku nie stosowania się do ustaleń określonych w 35 pkt 1 – 4 kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

Rozdział 4

System taryfowy, ceny, opłaty

 1. Obowiązują cztery podstawowe strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi świadczonymi środkami MZK:
  1. strefa miejska,
  2. strefa I,
  3. strefa II,
  4. strefa III.
 2. Kierowca autobusu podczas postoju na przystanku sprzedaje, za odliczona gotówkę, wyłącznie bilety jednorazowe, zarówno normalne jak i ulgowe, ważne na dany kurs.
 3. Ustala się opłatę za przewóz bagażu przekraczającego jeden z wymiarów 80x40x30 cm, nart, sanek lub dużego psa (za wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej) trzymanego na smyczy posiadającego kaganiec, w cenie biletu jednorazowego normalnego. Wózki dziecięce oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości poniżej 120 cm nie podlegają opłacie.
 4. Obowiązki i opłaty:
  1. Pasażer odbywający podróż zobowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu (dokumentu przewozu). W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu, przewidzianymi w regulaminie stanowiącym załącznik „Wykaz ulg” (załącznik nr 3 do uchwały Nr 314/XXIII-2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2020 r.).
  2. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:
   1. za przejazd bez ważnego biletu, za przejazd bez odpowiedniego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie stanowiącym załącznik „Wykaz ulg” (załącznik nr 3 do uchwały Nr 314/XXIII-2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2020 r.),
   2. za przejazd bez zarejestrowania elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego,
   3. za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu,
   4. za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu (np. za przewóz na Komendę Policji lub dojazd Straży Miejskiej celem jednoznacznego ustalenia tożsamości pasażera, zakłócanie porządku w trakcie przejazdu).
  3. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
   1. opłata dodatkowa kredytowa za brak odpowiedniego dokumenty przewozu stanowi 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,
   2. opłata dodatkowa kredytowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu stanowi 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,
   3. opłata dodatkowa kredytowa za niezapłacenie należności za zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia, albo naruszenia przepisów o ich przewozie stanowi 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,
   4. opłata dodatkowa kredytowa za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transporty stanowi 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.
  4. Uiszczenie opłaty dodatkowej kredytowej za brak ważnego biletu w terminie 7 dni od dnia nałożenia uprawnia do pomniejszenia jej wysokości o 30 %. W przypadku przedłożenia w ciągu 7 dni od dnia przewozu w siedzibie MZK ważnego w czasie przejazdu biletu okresowego, dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% właściwej opłaty dodatkowej.
 5. Ustalenia dotyczące elektronicznej karty miejskiej:
  1. kartę miejską imienną wydaje się bezpłatnie,
  2. przedsprzedaż biletów okresowych uruchamiana jest 10 dni przed terminem rozpoczęcia ich ważności w cenie, jaka obowiązuje na dzień rozpoczęcia ich ważności,
  3. za nieważny uznaje się bilet:
   1. elektroniczny bez zarejestrowanego przejazdu,
   2. jednorazowy zniszczony bez możliwości odczytania,
   3. o zaniżonej wartości,
   4. rejestrowany w trakcie kontroli,
   5. odstąpiony innej osobie,
   6. mający jakiekolwiek znamiona modyfikacji (np: wydrapanie, wymazanie, woskowanie, podrabianie, itp.).