Historia

Geneza powstania MZK Sp. z o.o.

Galeria zdjęć

Początki funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gorlicach datowane są na 1960 rok,  kiedy to w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gorlice utworzono Miejską Komunikację Samochodową (MKS), która dysponowała 6 autobusami marki San oraz obsługiwała 3 linie komunikacyjne. W 1976 roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu, w skład którego wchodziły oddziały w: Gorlicach (dawne MKS), Nowym Sączu, Limanowej i Nowym Targu. Do Gorlic trafiają kolejne autobusy marki Jelcz oraz Autosan.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 90, poz. 95 z późn. zm.), podjęto Uchwałę Nr 99/XVI/91 Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 29 kwietnia 1991 r. „w sprawie wystąpienia z wnioskiem o oddzielenie od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu Oddziału tego Przedsiębiorstwa w Gorlicach”.

Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Nowosądeckiego jako organu założycielskiego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu o podjęcie działań zmierzających do przekazania Oddziału WPK w Gorlicach wraz ze składnikami majątkowymi oraz dotacjami przypadającymi na ten Oddział- Radzie Miejskiej w Gorlicach w celu utworzenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego jako zakładu budżetowego.

Rada Miejska w Gorlicach podjęła Uchwałę  Nr 100/XVI/91 z dnia 20 kwietnia 1991 r. „w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gorlicach”. Zadaniem „Zakładu” było zaspokajanie potrzeb lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorlice oraz potrzeb gmin określonych na zasadach porozumienia komunalnego. Miejski Zakład Komunikacyjny w Gorlicach działał jako zakład budżetowy, dotowany z budżetu wojewódzkiego, budżetu miasta Gorlice oraz budżetu gmin będących stronami porozumienia komunalnego. Na majątek powołanego „Zakładu” składało się:

  • wydzielone z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu mienie wchodzące w skład Oddziału w Gorlicach.
  • części majątku przekazanego przez Komisję ds. podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Gorlicach w formie zakładu budżetowego świadczył usługi komunikacyjne na liniach miejskich i podmiejskich do 2004 roku.

Kolejne zmiany formy funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gorlicach nastąpiły Uchwałą Nr 174/XVII/2004 Rady Miasta Gorlice z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: likwidacji Zakładu Budżetowego Gminy Gorlice „Miejski Zakład Komunikacyjny” w Gorlicach w celu zawiązania spółki Gminy pod firmą „Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorlicach. Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka. z o. o. w Gorlicach został powołany Aktem Założycielskim Spółki z dnia 23 lipca 2004 roku, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście – Wydział XII Gospodarczy z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sto procent udziałów Spółki objęła Gmina Miasta Gorlice. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z p.zm.), ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z p. zm.), ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13) oraz innych właściwych przepisów. Kapitał zakładowy MZK Spółka z o.o. wynosi 2 833 900 zł.

Obecnie Spółka świadczy usługi nie tylko w sektorze zbiorowego transportu publicznego, ale także w innych usługach jak: przeglądy rejestracyjne, sprzedaż detaliczna paliw, wynajem taboru, wymiana i wulkanizacja opon wraz przechowywaniem opon w sezonach lato- zima, zima -lato, podstawowa obsługa serwisowa samochodów osobowych oraz usługi warsztatowe samochodów powyżej 3,5 tony.

Władze i schemat organizacyjny

Rada nadzorcza
Jakub Kupczak - Przewodniczący rady nadzorczej
Roman Batko - Wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Magdalena Wąsik - Kwarcińska - Sekretarz rady nadzorczej
Zarząd
Marcin Lech - Prezes zarządu
Danuta Kosiba - Główny księgowy
Piotr Kazanowski - Prokurent

Poprzednie władze

Prezes zarząduLata kadencji
Mieczysław Gniadek1960 - 1961
Adam Karp1961 - 1997
Jan Sadzikowski1997 - 2003
Piotr Śliwa2003 - 2005
Tadeusz Piecuch2005 - 2012
Marcin Lech2012 -